รายงานการวิจัยถั่งเช่ากับโรคไต

รายงานการวิจัยถั่งเช่ากับโรคไต 

ถังเช่า ได้ถูกกล่าวขานมาแต่โบราณในด้านสรรพคุณ ที่สามารถบํารุงไต แต่การค้นพบในปัจจุบันมีกว้างขวางกว่านั้นมาก เพราะว่าถังเช่าช่วยให้ไตมีสุขภาพดีขึ้นได้ถึงแม้จะล้มเหลวไปแล้ว ในบรรดาอวัยวะต่างๆในร่างกาย ไตเป็นอวัยวะที่บ่งบอกถึงสุขภาพ ของร่างกายได้ดีหากไตเริ่มเสื่อมอาการที่แสดงออกมีมากมาย เช่น เหนื่อยล้าไม่มีแรง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปวดข้อและหลัง อาการมีเสียงในหู เป็นต้น

ถังเช่าสามารถช่วยรักษาสมดุลของไต

ทําให้ไตมีสุขภาพดีได้ เนื่องจากช่วยเพิ่มระดับของ 17 – hydroxyCorticOsteroid และ 17 – ketosteroid (Zhu L, fin, 1998)

ถั่งเช่าได้ถูกนํามาใช้สําหรับการรักษาโรคไตต่าง ๆ เช่น โรคไตอักเสบ เรื้อรัง กรวยไตอักเสบเรื้อรัง ความผิดปกติของไตเรื้อรังหรือไต ล้มเหลว และโรคเนฟริติก (nephritic Syndrome เป็นโรคไตอักเสบชนิดหนึ่ง ที่ทําให้ร่างกายมีการสูญเสียโปรตีนออกมาทางปัสสาวะ เนื่องจากความผิดปกติของกรวยไต ผู้ป่วยจะมีอาการบวมทั้งตัว แต่ไม่มีไข้) (Feng และคณะ 2008)

ภาวะไตวายเรื้อรังเป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งซึ่งมักพบใน คนสูงวัย

กรณีศึกษา ให้คนที่มีปัญหาไตวายเรื้อรังจํานวน 51 คน รับประทานถังเช่า 3 – 5 กรัมต่อวัน พบว่าการทํางานของไตดีขึ้น ภูมิคุ้มกันโดยรวมของคนไข้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้ทานถังเช่า (Guan และคณะ 1992) คนไข้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังหรือไตเสื่อมมักมีปัญหาที่ตามมา คือ ความดันโลหิตสูง โปรตีนสูงในปัสสาวะและโลหิตจาง จากการศึกษา ให้คนที่มีปัญหาไตวายเรื้อรัง รับประทานถังเช่าเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าความดันโลหิตลดลง 15% อาการของโปรตีนสูงในปัสสาวะ ลดลงอย่างมีนัยะสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเพิ่มขึ้น ของเอนไซม์ SOD (superOxide dismutase) การเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ SOD มักพบควบคู่กับการลดลงของ  Serum lipoperOxide ซึ่งบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลด การถูกทําลายของเซลลไต (Jiang และ Gao 1995)

อีกการทดลองหนึ่งได้ทําในโรงพยาบาลกับคนไข้ 57 คนที่ไตบกพร่องจากการได้รับยาปฏิชีวนะเจ็นต้าไมซิน (gentamicin) โดยให้คนไข้รับประทานถังเช่า 4.5 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 6 วันเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ กลุ่มทดลองที่ได้รับประทานถังเช่ามีการทํางาน ของไตดีขึ้นถึง 89% ของการทํางานที่เป็นปกติ ขณะที่กลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับถังเช่า) มีอาการดีขึ้น 45% ของการทํางานที่เป็นปกติ และระยะเวลาที่ไตทํางานได้ดีขึ้นก็เร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ

นี่เป็นเพียง2-3ตัวอย่างจากการทดลองมากมาย ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าถั่งเช่าช่วยดํารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของไตทําให้ไต ที่เป็นโรคหรือถูกทําลายกลับมาทํางานได้ดีขึ้นมาก ถั่งเช่ายังช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ดีเอ็นเอในเซลล์เยื่อบุผิว รูปทรงสูงของท่อไตในหนูทดลอง (Tian และคณะ 1991)

และยัง ช่วยปกป้องเซลล์ที่เป็นหน่วยย่อยของท่อขดส่วนต้น จากพิษของ ยาปฏิชีวนะเจ็นตาไมซิน กลไกที่เกิดขึ้นคือช่วยการป้องกันการ ดูดกลับเกลือโซเดียมคลอไรด์และสารอาหารบางชนิดเช่นกรดอะมิโน และกลูโคส ช่วยลดการเกิด lipid perOxidation (คือปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นเมื่อ อนุมูลอิสระทําปฏิกิริยากับกรดไขมันไม่อิ่มตัวในผนังเซลล์ เกิดเป็น lipid perOxide ซึ่งจะเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากชั้นในของเยื่อหุ้มเซลล์ขึ้นมาอยู่บนผิวของเยื่อหุ้มเซลล์และเกิดการทําลายเยื่อหุ้มเซลล์) (Zhen และคณะ 1992 ; Li และคณะ 1996)

ถั่งเช่ายังปกป้องโตของหนูทดลองที่ถูกชักนําจากยาไซโคลสปอริน (cyclosporin) ให้เกิดโรคไตวายเฉียบพลัน (ยาที่ถูกนํามาใช้กดภูมิคุ้มกันฯ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อป้องกันการปฏิเสธสิ่งปลูกถ่ายในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ) ทําให้ไตของหนูทดลองมีการกรองของเสียที่ดีขึ้นและลดความเสียหายของไต (ZhaO L4Q3 Li 1993) ซึ่งสอดคล้องในผู้รับการปลูกถ่ายไตที่ทดลองโดย Xน และ คณะ (1995) ในปี ค.ศ. 1994 BaO และคณะ ได้รายงานผล การทดลองว่าถั่งเช่าช่วยป้องกันไตของผู้ป่วยที่ถูกทําลายจาก ความเป็นพิษของยา amikacinsulphateโดยตรวจเช็คจากค่าเอนไซม์ nephroaminoglycoSİdase และ macroglobulin ในปัสสาวะ

สารสกัดจากถังเช่า cordyland

ช่วยปรับปรุงให้การทํางานของไตดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญผ่านทางกิจกรรมช่วยทําให้เซลล์แข็งแรงไม่เสื่อมสภาพง่าย และต้านการอักเสบ ซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัดเปลี่ยนไตในหนูซึ่ง ผ่านการขาดเลือด 60 นาทีและเกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อจาก การขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอต่ออีก 3 วัน (Shahed และคณะ 2001) อีกกลไกหนึ่งที่ถั่งเช่าช่วยปกป้องไตมาจากผล การยับยั้งต่อการเพิ่มจํานวนเซลล์ mesangial (ต่อมน้ําเหลืองบริเวณ glomerulus บริเวณที่กรองเลือดขั้นแรก อยู่ที่จุดเริ่มต้นของหน่วยไต) หากเส้นโลหิตที่ไตตีบจะทําให้เกิดการเพิ่มของเซลล์ mesangal fist ส่งผลให้คุณสมบัติของความเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเรียบถูกขัดขวาง จากการทดลองใช้ถังเช่าที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทําให้เซลล์ mesangial ในมนุษย์ที่กระตุ้นด้วย LDL (IOW – density lipoprotein) เพื่อให้เซลล์เพิ่มขนาดมีขนาดลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (Wu และคณะ 2000) ทําให้เป็นอันตรายต่อไตน้อยลง

นอกจากนี้ ถั่งเช่ายังสามารถปกป้องไตจากยา cyclosporine A – ที่เหนี่ยวนํา ให้เกิดพิษต่อไตเรื้อรัง โดยการช่วยลดค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือด ให้ต่ําลง (BUN) ลดอาการบวมน้ํา และลดการเกิดพังผืด และลด การตายเฉพาะส่วนของเซลล์ไต (Wojcikowski และคณะ 2006) นอกจากนี้สารสกัดโดยใช้น้ําของถั่งเช่ายังช่วยในการ ลดกิจกรรมการทํางานของเอนไซม์ที่มากเกินไปในเซลล์ท่อไต (Ng LAR: Wang 2005; Lİ LAR: Yang 2008a) และยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ในหนูที่มีปัญหาไตวายเรื้อรังด้วย (Cheng 1992)

การทดลองทางการแพทย์ได้แสดงให้เห็นหลักฐาน บางอย่างเกี่ยวกับการใช้ถังเช่าเป็นยาป้องกันและรักษาไต (Wojcikowski และคณะ 2004, 2006) ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ จากเส้นใยถั่งเช่าช่วยให้คนที่ได้รับการปลูกถ่ายไตมีอาการดีขึ้นจาก การที่ร่างกายปฏิเสธการปลูกถ่ายไต การทํางานของไตและตับดีขึ้น ควบคุมมิให้โปรตีนในเลือดต่ําและไขมันในเลือดสูง การกระตุ้นการ สร้างเม็ดเลือดที่ไขสันหลังและลดการติดเชื้อในผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต (Sun และคณะ 2004: Li และคณะ 2009) ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังที่บริโภคผลิตภัณฑ์ถังเช่ามีการทํางานของไต ดีขึ้น มีค่า BUN และ Creatinine ลดลง ขณะที่ค่าโปรตีนในเลือด และแคลเซียมเพิ่มขึ้น (Feng และคณะ 2008)

ถั่งเช่า Cordyland ถั่งเช่าออร์แกนิค 100% ได้รับการรับรองจาก อย. แล้วมั่นใจ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

คลิกที่รูปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถั่งเช่าออร์แกนิค

กดแอดไลน์เพื่อขอข้อมูล รีวิวจากผู้ทานแล้วเห็นผล เพิ่มเติม ยินดีค่ะ!