การคืนสินค้า หรือคืนเงิน

เราเน้นให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ส่งสินค้าใหม่ทุกชิ้น

เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว . . โปรดตรวจสอบสินค้าว่า

  •  สินค้าที่ได้รับ ถูกต้องตามที่สั่งซื้อหรือไม่
  • สินค้าที่ได้รับ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น ถูกแกะ ฉีก รั่ว บุบ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดกับสินค้า
  • สินค้าทุกชิ้นได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ

ถ้าไม่ถูกต้องอย่างไร โปรดแจ้งเราทันที่ โทร 092-607-2828 หรือ Line @cordyland

ข้อตกลงหรือเงื่อนไข การคืนสินค้า คืนเงิน เปลี่ยนสินค้า

1. การเปลี่ยนหรือ คืนสินค้า สามารถดำเนินการจัดการได้โดยมีเหตุดังต่อไปนี้ เท่านั้น

ก. หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ/ไม่ถูกต้อง/เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ

ในกรณีนี้ เรามีความยินดีที่จะแสดงความรับผิดชอบโดยการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ลูกค้า โดยลูกค้ามิต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุในใบสั่งซื้อ แต่ทั้งนี้ทางร้านจะจัดส่งสินค้าดังกล่าวก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการแจ้งเข้ามาทาง อีเมล์ cordyland@gmail.com หรือ Line @cordyland โดยแนบรูปถ่ายสินค้าที่ผิด แนบมาด้วยข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการขอเปลี่ยนคืนสินค้า ทางร้านจะรับผิดชอบการเปลี่ยนคืนโดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนดเท่านั้น

1.1 ลูกค้าแจ้งข้อมูลผ่าน อีเมล์ cordyland@gmail.com หรือ Line @cordyland
1.2 ทางบริษัททำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและจะติดต่อกลับไปหาลูกค้า
1.3 ลูกค้าจัดส่งสินค้าเฉพาะชิ้นที่ได้รับผิดไปกลับคืนสู่ทางร้าน ตามช่องทางที่ทางร้านตกลงกับลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งเลขที่พัสดุให้ทางร้านทราบ
1.4 ทางบริษัทจะส่งสินค้าชิ้นใหม่พร้อมค่าส่งสินค้าที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปล่วงหน้าให้ลูกค้า หลังจากที่ได้รับสินค้าที่ส่งคืนจากลูกค้า และได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าสินค้ายังอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกทดลอง ไม่ถูกเปิด หรือไม่ถูกใช้งานไปบางส่วนแล้ว เท่านั้น
1.5 สินค้าที่ต้องการคืน ต้องเป็นสินค้าชินเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งไป โดยที่มี Lot No. และวัน เดือน ปี ที่ผลิต ตรงกับสินค้าที่จัดส่งไปให้

***หากทางบริษัทพบว่าสินค้าที่ถูกส่งคืนนั้นอยู่ในสภาพที่ถูกทดลองหรือใช้งานไปบางส่วนแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้า แต่จะส่งคืนสินค้าชิ้นที่ลูกค้าได้ส่งคืนมานั้นกลับไปหาลูกค้าอีกครั้ง พร้อมทั้งมีการเรียกชดเชยค่าส่งสินค้าครั้งใหม่นี้จากลูกค้า เมื่อได้รับการชดเชยดังกล่าวแล้วจึงจะทำการจัดส่งคืน อนึ่งทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายคืนค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้ด้วย โดยการกระทำของทางร้านจะไม่ถือเป็นความผิดใดๆ ต่อลูกค้าทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดของลูกค้าเอง***

การขอคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพชำรุด  หากสินค้าที่ส่งถึงผู้สั่งซื้อเกิดการชำรุดเสียหายทางกายภาพจนมิสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ โดยที่ผู้สั่งซื้อสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของทางร้าน เช่น ขวด หรือ กล่องบวม ผลิตภัณฑ์รั่วซึม เรื่องจากการบรรจุ เป็นต้น (กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้าและสภาพกล่องสินค้า ส่งมาทางอีเมลล์หรือไลน์ของทางร้าน)  ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ โดยลูกค้ามิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

 ข. หากผลิตภัณฑ์เกิดปัญหาจากการขนส่ง

กรณีความเสียหายเกิดระหว่างการขนส่งสินค้าอันเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ตามที่ผู้สั่งซื้อได้ร้องขอและหรือระบุมาในใบสั่งซื้อให้ทางร้านใช้บริการเพื่อจัดส่งสินค้าให้นั้น ขอให้ผู้สั่งซื้อสินค้าได้ทำการยื่นเรื่อง ติดต่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเอาจากผู้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และ ไปรษณีย์นั้นๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สั่งซื้อสามารถเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ได้จากทางร้านตามความเหมาะสมในการขอเรียกค่าชดเชย เท่านั้น

*** กรณี ที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำส่งสินค้าในลักษณะบรรจุภัณฑ์ชำรุด ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นำจ่ายทันที ทั้งนี้ควรถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากประสงค์จะรับสินค้านั้น ให้ระบุในใบเซ็นต์รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่นำจ่ายว่า หีบห่อมีลักษณะฉีดขาดอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง การรับสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ชำรุดโดยไม่แจ้งนั้น จะไม่สามารถเคลมสินค้า หรือเรียกร้องการคุ้มครองความเสียหายจากไปรษณีย์ได้

2. เปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบสินค้า หากเกินกำหนดทางสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า

3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

4. กรณีทานแล้วแพ้ ยินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าชนิดอื่น จากจำนวนสินค้าคงเหลือที่มี

(กรุณาแจ้งอาหารหรือยาที่แพ้ก่อนทำการสั่งซื้อ ถ้ามาแจ้งภายหลังจะไม่ได้รับคืนนะคะ)

6. การคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าคืน

7. สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราหวังอยากให้ทุกท่าน ได้รับสินค้า ที่ดีมีคุณภาพ จึงเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ ไม่อยากให้ทานแล้วแพ้ หรือมีปัญหาในภายหลังนะคะ